Zasady rekrutacji 2023/2024

Zasady rekrutacji
na rok szkolny 2023/2024

I. Kryteria przyjęć (szczegółowa punktacja) dla absolwentów szkoły podstawowej:

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty:

  Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,35 dla języka polskiego i  matematyki oraz 0,3 dla języka obcego nowożytnego

  • punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia.*
 2. Punktowane przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
  • Profil promedyczny :

   * język polski,
   * język angielski,
   * chemia
   * biologia

  • Profil społeczno – prawny:

   * język polski,
   * język angielski,
   * wiedza o społeczeństwie
   * historia

  • Profil mistrzostwa sportowego – piłka nożna

   * język polski,
   * język angielski
   * matematyka
   * biologia

  Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

  * celujący                               – 18 punktów,
  * bardzo dobry                       – 17 punktów,
  * dobry                                   – 14 punktów,
  * dostateczny                          –  8 punktów.
  * dopuszczający                     –  2 punkty

 3. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
 4. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać punkty za:
  4.1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  4.2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  4.3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4.4 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty
  4.5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4.1–4.4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
 6. Tytuł laureata lub finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.
 7. Pierwszeństwo w przyjęcia do klasy o profilu mistrzostwa sportowego – piłka nożna mają uczniowie stanowiący Kadrę Wojewódzką Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
 8.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ómoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 9. 8.1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

  celującym – przyznaje się po 35 punktów,
  bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
  dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
  dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty;

  8.2. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

  celującym – przyznaje się 30 punktów,
  bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
  dobrym – przyznaje się 20 punktów,
  dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
  dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.

II. Do postępowania rekrutacyjnego należy dołączyć dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły na odpowiednim formularzu,
 • kwestionariusz osobowy kandydata,
 • zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące podjęcia nauki w klasie
  o profilu mistrzostwa sportowego – piłka nożna,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
 • opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej ( jeśli się posiada );
 • zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
 • kserokopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe.